Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, werkzaamheden en diensten verricht door Yildez Peelen. Ceremonieel trouwambtenaar van YildezTrouwt. Hierna te noemen als YildezTrouwt.


Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• YildezTrouwt de ceremonieel trouwambtenaar die zorg draagt voor de huwelijksceremonie;

• Cliënt: iedere natuurlijke persoon die met YildezTrouwt een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten (een bruidspaar bestaat uit twee personen waarbij beiden 100% hoofdelijk aansprakelijk zijn);

• Overeenkomst elke aanbieding van YildezTrouwt, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan YildezTrouwt en door de laatste ook aanvaard;

• Diensten in het kader van een overeenkomst tussen YildezTrouwt en cliënt verrichte werkzaamheden door YildezTrouwt.


Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen een bruidspaar en de ceremonieel trouwambtenaar komt tot stand door een akkoordverklaring van de opdrachtbevestiging per mail.


Honorering en betaling

De door YildezTrouwt gedane prijsopgave is inclusief BTW en exclusief reis- en verblijfskosten. Huwelijksceremonies in het buitenland zijn maatwerk. Iedere bruiloft is anders. De kostencalculatie maatwerk per bruiloft. Alle betalingen dienen vooraf te worden voldaan op de door YildezTrouwt aangewezen bankrekening. Zodra de opdrachtbevestiging door het bruidspaar is geaccordeerd volgt een factuur van aanbetaling. Zodra deze betaling (binnen 7 dagen) ontvangen is, staat de trouwdatum exclusief voor het betrokken bruidspaar vast. Alle overige betalingen dienen uiterlijk 14 dagen voor de huwelijksceremonie te worden gestort op de door YildezTrouwt aangewezen bankrekening. Voor een huwelijk in het buitenland geldt een termijn van 1 maand. Wanneer het huwelijk na aanbetaling wordt geannuleerd wordt de aanbetaling niet teruggestort.


Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan YildezTrouwt vanaf die datum wettelijke rente in rekening brengen. Cliënt is aan YildezTrouwt alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door YildezTrouwt opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en YildezTrouwt de vordering aan derden uit handen geeft.


Calamiteit, ziekte

Het bruidspaar kan geen schadevergoeding eisen, indien YildezTrouwt haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht zoals staking, omleiding, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zal er door YildezTrouwt uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging of andere oplossing. Dit uiteraard in goed overleg met het bruidspaar.


Corona en een huwelijk

YildezTrouwt houdt zich aan de actuele door de overheid afgegeven geldende regels. Deze zijn voor YildezTrouwt bindend. Ontbinding omdat het aantal toegestane gasten gewijzigd wordt, is geen reden voor ontbinding van de overeenkomst met YildezTrouwt. Verschuiven van trouwdatum moet in overleg gebeuren. YildezTrouwt is niet verplicht om mee te schuiven naar een nieuwe datum. Is de vergoeding van de werkzaamheden door YildezTrouwt in de tussentijd verhoogd dan geldt automatisch het nieuwe geldende tarief.  


Informele akte

Aan een door YildezTrouwt gemaakte (informele) akte voor een ceremonieel huwelijk of herbevestiging kunnen geen rechten worden ontleed.


Aansprakelijkheid

YildezTrouwt is niet aansprakelijk voor enige schade, welke door cliënt of door derden mocht ontstaan als gevolg van door YildezTrouwt verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door YildezTrouwt. De door YildezTrouwt te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval nooit meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen YildezTrouwt en cliënt (inclusief BTW).


Annulering

In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt YildezTrouwt de volgende kosten in rekening.

• Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie bent u 50% van het totaal bedrag verschuldigd aan YildezTrouwt;

• Bij annulering in de laatste 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie bent u 100% van het totaal bedrag verschuldigd aan YildezTrouwt. 

De annulering dient schriftelijke per aangetekende brief te worden gedaan. 


Ontbinding

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

• Wanneer de trouwlocatie wordt aangepast en die onevenredige reistijd en kosten tot gevolg heeft;

• Overlijden van de ceremonieel trouwambtenaar YildezTrouwt.


Voor overeenkomst gesloten met YildezTrouwt is het Nederlands recht van toepassing.


31 januari 2022